Saccadic Masking 

https://m.youtube.com/watch?v=XL_NvUHGgi8#fauxfullscreen